.. dla wielu ludzi dopiero cmentarz odsłania to czego nie zauważali w ludziach za ich życia ..

UCHWAŁA NR X/139/11
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Ciasnocha


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR X/139/11
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 26 maja 2011 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH W OPOLU

§ 1.

 1. Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie Opola, zwane dalej Cmentarzami, stanowią mienie Gminy Opole.
 2. Nadzór nad Cmentarzami sprawuje Prezydent Miasta Opola.
 3. W imieniu Gminy Opole Cmentarzami administruje Zakład Komunalny Sp. z o. o., z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, zwany dalej Administratorem.
 4. Biuro Administratora ma siedzibę w Opolu przy ul. Cmentarnej i czynne jest w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00.
 5. Administrator przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Cmentarzy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

§ 2.

 1. Cmentarze są otwarte codziennie:
  1) w okresie od 16 marca do 3 listopada w godzinach od 6:00 do 22:00,
  2) w pozostałym okresie w godzinach od 6:00 do 19:00.
 2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Administratora, możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§ 3.

 1. Osoby uprawnione do pochowania zwłok, prochów lub szczątków ludzkich, jak również osoby przebywające na Cmentarzach oraz podmioty świadczące usługi na terenie Cmentarzy zobowiązane są do stosowania niniejszego Regulaminu.
 2. Na terenie Cmentarzy zakazuje się w szczególności:
  1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym używania radioodbiorników;
  2) przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki;
  3) picia alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym oraz żebractwa;
  4) składowania odpadów poza miejscami wyznaczonymi;
  5) palenia otwartego ognia;
  6) umieszczania ogłoszeń;
  7) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej;
  8) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
  9) zastawiania i zagospodarowywania przejść między grobami w sposób powodujący utrudnienie w poruszaniu się osób na cmentarzu;
  10) niszczenia zieleni oraz zbierania wszelkiego rodzaju roślinności;
  11) niszczenia elementów małej architektury, nagrobków, urządzeń cmentarnych oraz malowania murów;
  12) mycia pojazdów i urządzeń;
  13) jazdy na deskorolkach, wrotkach itp.;
  14) przebywania poza godzinami otwarcia;
  15) zachowań uwłaczających pamięci zmarłych.
 3. Na terenie Cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia Administratora:
  1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;
  2) stawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów, gazonów itp., utrudniających komunikację i ruch pieszy;
  3) wjazdu pojazdami mechanicznymi.

§ 4.

 1. Z uwagi na konfigurację terenu i stary drzewostan, przebywanie na Cmentarzach w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, gołoledź, śnieżyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 2. W przypadku wystąpienia warunków, mogących stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na terenie Cmentarza, Administrator upoważniony jest do jego zamknięcia.

§ 5.

 1. Kolejność pochówków i usytuowanie grobów, na Cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych, musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarzy, z zachowaniem wymiarów i odstępów, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. Na cmentarzach urządza się:
  1) groby ziemne,
  2) groby ziemne urnowe,
  3) groby murowane,
  4) grobowce,
  5) nisze kolumbaryjne.
 3. Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby, jak również nisze w kolumbariach, nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 4. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

§ 6.

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie oraz w jego otoczeniu spoczywa na osobach uprawnionych do pochowania zmarłych, określonych w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W przypadku niszy w kolumbarium dotyczy to półki pod niszą i płyty, zamykającej niszę.
 2. Gromadzenie odpadów, pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów, dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, z uwzględnieniem ich segregacji.
 3. Zagospodarowanie otoczenia grobu, usuwanie i przestawianie elementów, sadzenie drzew lub krzewów może być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.
 4. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób utrudniający dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz cmentarza, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Administratora.

§ 7.

 1. Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków do pochowania następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę bądź upoważnioną firmę pogrzebową oryginałów wymaganych dokumentów, określonych w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 2. Pochówki osób zmarłych muszą być wykonywane przez uprawnioną firmę pogrzebową.
 3. Administrator ma prawo do kontroli dokumentów, uwierzytelniających prowadzenie firmy pogrzebowej, kamieniarskiej lub innej wykonującej prace na Cmentarzu, zleceń na organizację pogrzebu, dokumentów pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

§ 8.

 1. W kasie Administratora pobierane są opłaty, ustalone przez Radę Miasta Opola odrębną uchwałą.
 2. Opłaty za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca wnosi się na okres 20 lat.
 3. Okres 20-letni nie dotyczy grobów murowanych na więcej, niż jedną osobę oraz nisz w kolumbariach.
 4. Obowiązek przedłużenia opłaty należy do bliskich osoby pochowanej, a w przypadku braku jej prolongaty Administrator ma prawo przystąpić do likwidacji grobu.
 5. Likwidacja grobu jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej, na co najmniej 3 miesiące przed ww. czynnością.
 6. Z działań związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.
 7. Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu ich wnoszenia i pobierane są za 20 lat, licząc od pierwszego nieopłaconego roku tak, aby zachować ciągłość w opłatach.

§ 9.

 1. Przed upływem 20 lat, w celu dochowania osoby zmarłej, ponownie może być użyty grób głębinowy, tj. podwójny w pionie, oraz może być wykonane dochowanie urny do istniejącego grobu lub niszy kolumbaryjnej.
 2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej, niż jednej osoby lub niszą w kolumbarium, uprawnieni są członkowie rodziny wg kolejności podanej w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 3. Wniesienie opłaty za grób lub niszę w kolumbarium przez osobę inną, niż dysponent grobu, nie powoduje nabycia przez tę osobę uprawnień, przysługujących dysponentowi.
 4. Prawo dysponowania zarezerwowanym miejscem pod grób mają osoby, które poniosły jego koszt i są w stanie to wykazać.
 5. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie należy uzgodnić z Administratorem.
 6. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną pisemnie przez osoby pozostałe.

§ 10.

Przechowywanie zwłok w chłodniach oraz zorganizowanie pogrzebu w kaplicach cmentarnych, znajdujących się na terenie Cmentarzy, wymaga uzyskania zgody Administratora i wniesienia opłaty ustalonej przez Radę Miasta Opola odrębną uchwałą.

§ 11.

 1. Wykopanie i wymurowanie grobu, wykonywane przez firmę pogrzebową, musi być uzgodnione z Administratorem i poprzedzone złożeniem dokumentów, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz o postępowaniu ze zwłokami i szczątkami ludzkimi i wniesieniem opłat cmentarnych.
 2. Działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych na terenie Cmentarzy mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione do jej prowadzenia.
 3. Podmioty gospodarcze prowadzące prace związane z działalnością wymienioną w ust. 2 muszą dostosować się do ogólnych norm porządkowych, obowiązujących na Cmentarzach oraz wskazań Administratora.
 4. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 5. Wykonawcom prac zabrania się:
  1) zastawiania dróg i przejść na terenie Cmentarzy;
  2) wyrzucania gruzu i odpadów pozostałych po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników rozstawionych na terenie Cmentarzy.
 6. Wykonawców prac zobowiązuje się m.in. do:
  1) przygotowywania zapraw murarskich tylko w specjalnych pojemnikach;
  2) postępowania z pozostałym po remoncie lub rozbiórce pomnika gruzem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o odpadach;
  3) uprzątnięcia terenu, wywiezienia wszystkich materiałów po zakończeniu robót i zabezpieczenia miejsca pod grób;
  4) naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w wyniku realizacji robót.

§ 12.

 1. Ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich mogą być dokonywane na wniosek osób i organów określonych w aktualnych przepisach dotyczących postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, po uzyskaniu stosownych zezwoleń i w uzgodnieniu z Administratorem.
 2. Ekshumacja szczątków jest równoznaczna z rezygnacją z miejsca pochowania osoby razem z ewentualną rezerwacją przypisaną do tego miejsca.
 3. Miejsce pod grób po ekshumacji zwłok lub szczątków pozostaje do dyspozycji Administratora, z zastrzeżeniem braku zwrotu opłaty poniesionej przez dysponenta za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca na okres 20 lat.

§ 13.

 1. Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy: służb komunalnych, związanych z administracją i nadzorem Cmentarzy, Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej i firmy ochroniarskiej, świadczącej usługę ochrony Cmentarzy.
 2. Wjazd na teren Cmentarzy dozwolony jest pojazdom przewożącym lub kierowanym przez osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub ważne orzeczenie wydane przez organy rentowe, równoważne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, na mocy obowiązujących przepisów szczególnych w tym zakresie.
 3. W pozostałych przypadkach wjazd na teren Cmentarzy możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora.
 4. Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych, umożliwia się wjazd na teren Cmentarzy w dni robocze w godzinach pracy Administracji, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na cmentarz u Administratora.
 5. Zabrania się wjazdu na teren Cmentarzy pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie mogłoby spowodować uszkodzenia w infrastrukturze Cmentarzy.
 6. Kierujący pojazdami, poruszający się po alejach cmentarnych, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się z prędkością do 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi.

UCHWAŁA  NR XXV/461/16
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr X/139/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2015  r.  poz.  1515,  zm.  z  2015  r.  poz.  1045,    poz. 1890) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/139/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu wprowadza się następujące zmiany w § 13  regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Opolu, stanowiącym załącznik do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1.  Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy służb miejskich (przez pojazdy służb miejskich należy rozumieć pojazdy straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego         oraz  przedsiębiorstw  oczyszczania  miasta,   utrzymania    zieleni    i    dróg,     wodociągowo-kanalizacyjnych,    gazowniczych,    energetycznych    i telekomunikacyjnych).

 1. Wjazd na teren Cmentarzy dozwolony jest pojazdom przewożącym osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową.
 2. W pozostałych   przypadkach   wjazd   na   teren   Cmentarzy   możliwy   jest  jedynie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Administratora.
 3. Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych, umożliwia się wjazd na teren   Cmentarzy   w   dni   robocze   w   godzinach   pracy   Administracji, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na cmentarz u Administratora.
 4. Zabrania się wjazdu na teren Cmentarzy pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie mogłoby spowodować uszkodzenia w infrastrukturze Cmentarzy.
 5. Kierujący pojazdami, poruszający się po alejach cmentarnych, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się z prędkością do 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Marcin Ociepa